Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 7 de juliol del 2011

Moció del Bloc de Pego a favor d'un model educatiu amb criteris pedagògics i de qualitat amb un paper protagonista del valencià


Font: radiopego.com

Fet amb criteris pedagògics i de qualitat amb un paper protagonista del valencià a l’ensenyament com a garantia de plurilingüisme, d’integració d’oportunitats i de futur. La moció, que era presentada com a assumpte d’urgència pel BLOC de Pego, era aprovada amb majoria absoluta. 10 vots a favor, els dos del BLOC i 8 de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i 7 vots en contra del PP.

En el darrer plenari ordinari es va aprovar la proposta relativa al nomenament de representants en òrgans col•legiats sent la següent:

- Consell Escolar Municipal, José Maria Ferrer Durbà.
- Comissió Municipal d’Escolarització, José Maria Ferrer Durbà.
- Consells Escolars dels centres del municipi, pendent de determinar.
- Junta de Protecció Civil, l’alcalde-president José Carmelo Ortolà Siscar.
- Consorci comarcal d’extinció d’incendis i salvament, Andreu Dominguis Franqueza i suplement Enrique Moll Briones.
- Comissió de participació hospitalària de l’hospital comarcal de la Marina Alta, l’alcalde José Carmelo Ortolà Siscar.
- Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat de la Marina Alta (CREAMA), Pepa Sendra Sala.
- Mancomunitat Cultural-Circuit Comarcal, Alícia Siscar Escrivà.
- Representant a l’òrgan rector de Junta de Compensació del Pla Parcial Mostalla, José Maria Ferrer Durbà.
- Mancomunitat de Turisme i Serveis Socials, l’alcalde-president i un vocal, Enrique Moll Briones.
- Meses de Contracció, conformades per l’alcalde-president José Carmelo Ortolà Siscar, presidint la mesa; vocals, tres regidors o regidores a designar per l’alcaldia, el secretari de l’Ajuntament, l’interventor, un tècnic en funció de la classe d’expedient de contracció i secretaria de la mesa, la tècnica de contractació.
- UNED, Alícia Siscar Escrivà.
- Empresa Reciclatge de Residus de la Marina Alta i representant en el Consorci del Pla Zonal per a la gestió de residus, José Pascual Garcia Escrivà.
- Consell Agrari Municipal, president, l’alcalde-president o el regidor en qui delegue; vicepresident el regidor d’Agricultura i un representant de cadascun dels grups polítics que integren la corporació municipal: José Pascual Garcia Escrivà, Enrique Moll Briones, Àngel Sendra Piera i Maria Teresa Ferrándiz Perelló.
- Consorci Esportiu de la Marina Alta, Raül Tamarit Ceressola.
- Ponència Tècnica de les Activitats encarregada a l’Ajuntament de Pego de realitzar les funcions previstes a la Llei de 2006 de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental. President, l’alcalde-president o regidor en qui delegue; vicepresidència, regidor d’Urbanisme; tècnics, l’arquitecte municipal, l’enginyer del departament d’activitats, un tècnic ambiental, la TAG de l’oficina tècnica i secretari de la corporació.
- Mesa General de Negociació, un presentant de cadascun dels grups municipals: José Carmelo Ortolà Siscar, Enrique Moll Briones, Conxa del Ruste Aguilar i Maria Teresa Ferrándiz Perelló.
- Comité de Seguretat i Salut, tres regidors: José Carmelo Ortolà Siscar, Enrique Moll Briones i Conxa del Ruste Aguilar, més tres representants de personal.
- Agenda 21 Local, Andreu Dominguis Franqueza.
- Representant en el Teatre-Cine Municipal davant el Ministeri de Cultura, Alícia Siscar Escrivà.
- Representant de l’Ajuntament de Pego a la Junta Rectoral del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, l’alcalde-president José Carmelo Ortolà Siscar i Andreu Dominguis Franqueza.
- Fons Valencià per la Solidaritat, José Carmelo Ortolà Siscar i com a suplent Enrique Moll Briones.


Entre totes representacions assignades als òrgans col•legiats, la portaveu del PP, Maite Ferrándiz, demanava al secretari si hi havia possibilitat d’ampliar la representació en el Comité de Seguretat i Salut al que el secretari municipal contestava que “la designació d’este òrgan respon al que marca la llei 31/95 de prevenció de Riscos Laborals i determina que el Comité estarà format pels delegats de prevenció per una part i per l’empresari i els seus representants en nombre igual als de delegats de prevenció per una altra [...] A partir d’ahí, sí, es vol fer equivalent el que el presidisca en representació de l’empresariat l’alcalde-president i que hi hagués un representant de cadascun dels grups”, és la possibilitat que deixava oberta la porta el secretari.

La portaveu del BLOC, Conxa del Ruste va exposar que “la Llei de Prevenció de Riscos Laborals crea este Comité de Seguretat i Salut en criteris de paritat per obligar al consens. Si de part de part de l’administració hi ha quatre representants i de part dels treballadors, els delegats de prevenció són tres, l’administració té ple poder i l’òrgan és paritari, legalment, precisament per a evitar que la decisió siga només d’una part”. No obstant, del Ruste va manifestar “que no tinc cap problema en què hi haja quatre membres, però hem de tenir clar que s’haurà de ponderar el vot per a què l’esperit de la llei siga eixe”.

El portaveu socialista, Enrique Moll va manifestar, breument, no tenir cap problema al plantejat fins aleshores.

Tampoc presentava cap problema la qüestió plantejada per al portaveu de Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà, veient correcte que s’ampliara un representant en el Comité de Seguretat i Salut “sempre i quant es respecte el criteri de proporcionalitat que estigués ponderat al que marca la llei i així tindrien representació tots els grups polítics”. Així al Comité de Seguretat i Salut passava a tenir a Maite Ferrándiz com a representant de la corporació pel PP, tenint en compte que José Carmelo Ortolà Siscar passaria a presidir el Comité i que Enrique Moll Briones i Conxa del Ruste Aguilar, continuarien també com representants, tot i que només comptaria el vot de tres d’eixos quatre representants polítics per tal de no trencar l’equilibri davant els tres representants de personal.

En el tercer punt, assumptes d’urgència, el BLOC de Pego portava al plenari la demanda d’ “una declaració institucional de l’Ajuntament de Pego en favor d’un model educatiu lingüístic de consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat amb un paper protagonista del valencià a l’ensenyament com a garantia de plurilingüisme, d’integració d’oportunitats i de futur”, presentada per la seua portaveu Conxa del Ruste.

Del Ruste contextualitzava la moció recordant que “últimament s’han donat novetats legislatives, lleis de Corts Valencianes, que han fet que el model que tenim fins ara, que és fruit de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i de la política lingüística que s’ha vingut duent a terme durant estos últims temps, estiga enfonsant-se una miqueta. La qüestió és que en esta nova llei de 5 d’abril de 2011 es crea la xarxa de centres docents plurilingües en la Comunitat Valenciana i eixa xarxa de centres el que fa és que l’ensenyament en valencià vaja cap a rere en compte d’assolir el que tenim fins ara, l’ensenyament en valencià retrocedix”, afirmava la portaveu del BLOC.

Conxa del Ruste manifestava que des del BLOC “volem que es facen les coses bé, que anem cap a un plurilingüisme, però en criteris pedagògics, en criteris d’educació i no en criteris d’oportunitat i que el pluringüisme no signifique retrocedir en el valencià, sinó que siga una educació pública, en valencià i en els idiomes que facen falta i de qualitat i per açò demanem esta declaració institucional i demanem també que s’anul•le, ja en termes de legislació, l’ordre de 5 d’abril de 2011 de la Conselleria per la que s’establix esta xarxa de centres docents plurilingües i que es retire l’esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, que segueix el model gallec, que sabem que no és l’ideal i que no està donant els resultats que se suposa que havia de donar”. També demanava el BLOC que “es negocie eixe plurilingüisme i eixa xarxa de centres plurilingües de forma consensuada amb la comunitat educativa i que es complisca el compliment de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”. Per últim, la moció demana que “s’implante un sistema d’avaluació que determine el nivell de competència lingüística de l’alumnat en valencià, castellà i anglès i els dissenys dels plans de millora en base als resultats”.

Després d’aquesta defensa de la moció presentada s’aconseguia la majoria absoluta per incloure-la a l’ordre del dia i poder debatre-la, comptant amb els vots a favor de Ciutadans de Pego, PSPV i BLOC i els vots en contra del PP.

Incloïa en la seua argumentació la portaveu del BLOC que “pensem que és imprescindible aturar esta política que està portant-se a terme des de la Conselleria i que a banda d’anar en contra de l’educació en valencià sembla que vaja en contra també del que és l’educació pública, perquè imposar este sistema en tan poc temps a nivell organitzatiu de centres, amb els retalls que estan patint ja [...] va en detriment de l’organització i el que és l’educació pública de qualitat”.

El portaveu del PSPV recolzava “totes les esmenes i totes les propostes que, no sols no retallen el normal ús de la nostra llengua, sinó que damunt el potencien o el milloren”. Així, manifestava Enrique Moll que els socialistes “no estem a favor de la política lingüística que està portant el PP a la nostra Comunitat” i explicava que no estan a favor “perquè el bon ús i la defensa de la nostra llengua no estan fent-la i perquè damunt volen retallar-la en les escoles”. D’altra banda, introduïa Moll el fet que “van a crear aules en 35 alumnes, a la fi parlarem anglès, tots [...] haurem d’anar a cursos de reciclatge, passar per la ITV i ensenyar-nos els idiomes que volen ells, quan el més fàcil seria que ells s’ensenyaren el nostre”.

Ciutadans de Pego està “a favor del plurilingüisme [...] però sense potenciar cap de les tres llengües que esteu dient, o siga, totes per igual, no donar-li preferències ni a una llengua ni a una altra”, exposava el seu portaveu Xema Ferrer. Ferrer contestava al portaveu socialista que “tenint en compte que tota la divulgació científica normalment s’utilitza en anglès i que molta informació tècnica es fa en anglès, crec que és necessari potenciar una llengua de nivell internacional”, tot i matisant que “en igualtat de condicions”. El portaveu de Ciutadans de Pego, no obstant, coincidia en el fet que “l’errada que està fent Conselleria en este aspecte és no consensuar-ho en la comunitat educativa”. Assegurava Ferrer que “a nivell cultural, a nivell educatiu, quan més sapiguem millor”.

La portaveu del PP, Maite Ferrándiz, explicava que havien votat en contra de la inclusió en l’ordre del dia perquè “trobem que és un tema molt important per a tots i molt conflictiu”. Entrant en matèria, Ferrándiz exposava que “el PP està intentant que eixa educació plurilingüe siga real i siga real des de les escoles, sense, conforme també s’ha dit ací ja, que no siga una llengua més que una altra i que totes les llengües fan falta”. Concloïa Ferrándiz que la corporació “també hauríem d’haver-nos assegut abans d’arribar a portar a ple una moció com esta i a arribar a una sèrie de punts que podríem consensuar abans de vindre a ple”.

La moció en favor d’un model educatiu lingüístic de consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat amb un paper protagonista del valencià a l’ensenyament com a garantia de plurilingüisme, d’integració d’oportunitats i de futur”, presentada pel BLOC era aprovada per majoria absoluta amb 10 vots a favor, els dos del BLOC i els 8 de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i 7 vots en contra, els del PP.

En el primer plenari ordinari de la legislatura es va donar compte des de Tresoreria durant el primer trimestre de 2011 i “en compliment dels terminis previstos en l’article 43 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre”, s’han establit “mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials”.

Durant aquesta sessió plenària també es donava compte de la constitució dels grups polítics, que queden de la següent manera:

- PP amb 7 membres té com a portaveu titular a Maite Ferrándiz Perelló i com a portaveu substitut a Fernando Gil Sendra i la resta de membres del grup.

- Ciutadans de Pego Independents amb 4 membres té com a portaveu titular a Xema Ferrer Durbà i com a substitut a José Pascual Garcia Escrivà.

- PSPV-PSOE amb 4 membres té com a portaveu titular a Enrique Moll Briones i com a portaveu substitut a Andreu Dominguis Franqueza.

- BLOC–Coalició Municipal Compromís, amb 2 membres, té com a portaveu titular a Conxa del Ruste Aguilar i com a portaveu substitut a Àngel Sendra Piera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada