Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 26 d’abril del 2010

El Grup Municipal del Bloc de Pego demana la gratuitat de l'AP 7

Ángel Sendra i Piera, com a portaveu del Grup Municipal del BLOC, d'acord amb l’article 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa al Ple de la corporació de l’Ajuntament de Pego l'aprovació de la següent:

MOCIÓ

La recuperació de l’AP-7 per a un ús lliure de peatges ha estat una antiga reivindicació de municipis, entitats veïnals i empresarials, que han vist com esta infraestructura viària condicionava les seues activitats i el seu desenvolupament sense rebre a canvi els beneficis que compensaren els desavantatges que suposa la seua existència. Des de fa dècades, aquest greuge comparatiu amb altres territoris de l’Estat ha estat un autèntic llast per a l’economia valenciana i un factor negatiu pel que fa a la mobilitat al llarg del territori valencià i, també, pel que fa a les comunicacions cap al nord. Per tant, la recuperació d’aquesta important infraestructura constitueix una reivindicació històrica que, malgrat tot, no ha estat estimada pels successius governs autonòmics i estatals.

El BLOC, mitjançant el seu grup parlamentari Compromís, ha presentat, recentment, a les Corts Valencianes una Proposició de Llei pel rescat parcial de la concessió en els trams de peatge de la infraestructura viaria AP-7 que transcorre per sòl valencià. L’objecte de la Llei és la recuperació lliure de peatges i càrregues de l’AP-7 per al seu aprofitament eficient, així com per al rescat selectiu dels trams qualificats com a estratègics per la mobilitat interior del territori valencià. Aquesta Llei també proposa la creació d’un Fons per a la recuperació de la infraestructura viària AP-7 que es nodriria de forma acumulativa dels recursos que provenen de l’afectació del producte d’impostos estatals i autonòmics generats per les societats concessionàries d’autopistes de peatge; De les donacions anuals establides pels pressupostos estatal i autonòmic i dels recursos provinents de les societats concessionàries d’autopistes.

És per tot açò que l'Ajuntament De Pego , i a proposta del BLOC, acorda:

Donar suport a les Corts Valencianes en l’aprovació i tramitació d’una Proposició de Llei per la qual s’allibere de peatge la totalitat del tram de l’AP-7 que transcorre pel territori valencià.

Pego, 29 d’abril de 2010.

Signatura:
Angel Sendra i Piera
Portaveu del BLOC a l'Ajuntament de Pego

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada